2010 12.22 Manatee Sanctuary TECO Plant Apollo Bch - Gourdworks