2009 10.3 CvHS at Walton Academic Tourny - Gourdworks